هنوز دیر نیست

عشق ويران کردن خويش است ، دوست داشتن ساختن است

خوشبختی را دیروز به حراج گذاشتند ،

ولی حیف که من زاده ی امروزم ،

خدایا جهنمت فرداست ،

پس چرا امروز می سوزم ؟


تنهایی


Tue 12 Mar 2013 | 7:10 PM | marjan | |

 

 

آهستهـــــــ گامـــــــــــــ بر میـــــــ دارمــــــــ

 و

میـــــــــــــ رومـــــــــــــ از اینـــــــــــ شهـــــــــر خیالیــــــــــــــــ

 و

 تو در سطر سطر این کاغذها

تا همیشهــــــــــــــ میـــــــــــــ مانیــــــــــــــــــــ .

2nasc53-001.jpg

Thu 13 Sep 2012 | 11:2 AM | marjan | |

 
 
وقتيـــ نيستيـــــــ هر چيـــ غصهـــ ستــ تو صدامهــــــــــــ
وقتيـــ نيستيـــــــ هر چيـــ اشكهـــ تو چشامهــــــــــــــــــــ 
  از وقتيـــ رفتيــــــــــ دارمـــ هر ثانيهـــ از رفتنتــــ ميسوزمــــــــ
  كاشـــ كيـــ بوديـــــ و ميــــــ ديديــــ چيــــ آورديــــ بهـــ روزمــــــ 
 
 
wbgizm18buhivkyjfuq0.jpg
 
 
   حالا عكستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنها يادگار از تو 
خاطراتتــــــــــــــــــــــــــ تنها باقيــــــــ موندهـــــــــــــــــ از تو 
وقتيــــــ نيستيــــ ياد تو هر نفســــ آتيشـــ ميزنهـــ بهـــ اينــــ وجودمـــــ
كاشــــــــ از اولــــــــ ميدونستيــــــــــ منـــــــ عاشقــــــــ تو بودمـــــــــــ 
 

wd5hubgejdmei2au5hwj.jpg

 
 
Mon 16 Apr 2012 | 10:25 AM | marjan | |

 

normal_30sdqmv[1].jpg

منـــ بهــ جرمـــ

باوفاییـــــ

اینــــ چنینـــ تنها شدمـــ ،

 چونـــ ندارمـــ

همدمیــــ

 بازیچهــــ یـــ دلها شدمــــ .

Thu 22 Sep 2011 | 3:45 PM | marjan | |

 

 

11km (1).jpg

یــــِــه حالــــــِــی دارم ایــــِــن روزا ،

نه آرومـــَـــم نه آشوبــــَـــم !

به حالــــَــــم اعتباری نیستـــــ ..

تـُـــــو که باشــــِـی منـــَـــم خوبــــَــم ...

 

Mon 12 Sep 2011 | 4:26 PM | marjan | |

 

از استاد دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت:حرام است

از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول نقطه ی قلب جوان میگردد

 
از استاد تاریخ پرسیدن عشق چیست؟ گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان است 

 
از استاد ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت : محبت الهی است

 
از استاد علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت : 
عشق تنها عنصری هست که بدون اکسیژن می سوزد .

از استاد ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت : عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست .

از استاد فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آدم ربائی هست که قلب را به سوی خود می کشد .

از استاد انشا پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد .

از استاد قرآن پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد .

از استاد ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود .

از استاد زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد .

از استاد زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها میکروبی هست که از راه چشم وارد می شود .

از استاد شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست که درون قلب اثر می گذارد.

Wed 24 Aug 2011 | 4:11 PM | marjan | |

 
من غم را در سکوت ...
                     سکوت را در شب ...
                                   شب را به خاطره اندیشیدن به تو دوست دارم.
 
من زندگی را در عشق ...
                     عشق را در قلب ...
                                   و قلب را به خاطره اینکه آشیانه توست دوست دارم.
 
من اندوه را در اشک ...
                     اشک را در چشم ...
                                    وچشم را به خاطره دیدن روی تو دوست دارم.
 
من عشق را در سکوت ...
                     سکوت را در تنهایی ...
                                           تنهایی را به خاطره تپیدن قلب ...
                                          تپیدن قلب را برای تو دوست دارم.


 


Fri 29 Jul 2011 | 8:22 PM | marjan | |

 

شبيه برگ پاييزي ، پس از تو قسمت بادم

     خداحافظ ، ولي هرگز نخواهي رفت از يادم

             خداحافظ ، و اين يعني در اندوه تو مي ميرم

                      در اين تنهايي مطلق ، که مي بندد به زنجيرم

                               و بي تو لحظه اي حتي دلم طاقت نمي آرد

                                        و برف نا اميدي بر سرم يکريز مي بارد

                                                چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگي هايم ؟

                           چگونه مي روي با اينکه مي داني چه تنهايم ؟

خداحافظ ،تو اي همپاي شب هاي غزل خواني

       خداحافظ ، به پايان آمد اين ديدار پنهاني

            خداحافظ ، بدون تو گمان کردي که مي مانم

                   خداحافظ ، بدون من يقين دارم که مي ماني

                          اگه گفتم خداحافظ، نه اينکه رفتنت ساده است

                                نه اينکه ميشه باور کرد دوباره آخر جاده است

                                         خداحافظ واسه اينکه نبندي دل به روياها

                                                 بدوني بي تو و با تو همينه رسم اين دنيا...

 

3Jokes_Love7 (15)

 

Sun 10 Jul 2011 | 1:56 PM | marjan | |

 

قلبـــم محکوم شد به ساده بودن...

غـــرورم محکوم شد به خونسرد بودن...

احســـاسم محکوم شد به کم حرف بودن...

دلـــم محکوم شد به گوشه گیر بودن...

چشـــمانم محکوم شد به مهربان بودن...

دســـتهایم محکوم شد به سرد بودن...

پاهـــایم محکوم شد به تنها رفتن...

ارزوهـــایم محکوم شد به محال بودن...

وجـــودم محکوم شد به تنها بودن...

و

عشـــقم محکوم شد به مردن...

3Jokes_Love6 (13)

Fri 8 Jul 2011 | 4:6 PM | marjan | |

به من فرصت بده فقط یک ساعت...نه فقط یک لحظه بگذار برای آخرین بار خوب نگاهت کنم...

ای مرگ فقط یک لحظه...فقط به اندازه ی باز شدن پنجره ی عشق فقط به قدر روییدن نام او بر لبم فقط...

چرا اینقد زود آمده ای؟ چرا آمده ای آن هم اینگونه بی خبر و ناگهان...

بگذار یک بار فقط یک بار دیگر او را صدا کنم...یک بار دیگر خود را در آغوش او رها کنم...

یک بار دیگر به او بگویم دوستت دارم یک بار دیگر به او لبخند بزنم...یک بار دیگر عطر او به درونم سفر کند...

بگذار یک بار دیگر در برابرش بایستم و برایش شعر بخوانم...به من فرصت بده تا....

کاش فقط یک لحظه به من فرصت می دادی....

فقط یک لحظه!!!!

 

Wed 22 Jun 2011 | 4:4 PM | marjan | |

    اينجا جنگل است 

          اين جنگل از آن من است 

                        اسم درختانش غم است

با ياری اشکهايم

              دريايی می سازم 

                           با ياری درختهايم

                                      قايقی می سازم

من هنوز از سمت غروب 

         قصه اميدت را با تمام وجود گوش می دهم

                                              مقصدم روشن نيست 

می خواهم چون فروغ از شب بگذرم

                  به سمت اميدت پارو می زنم

                            شايد پشت دريا دستانی باشند 

                                                   تا ياری دستانم باشند

قلبم چون کويری بی آب 

          بار ها از تشنگی شکسته است

                                            اما من دريا را

                                                            قايق را      

                                                                   قصه امید تو را 

مدام برايش می خوانم ...

 

Mon 4 Apr 2011 | 11:1 AM | marjan | |

 

  کجا بــودي وقتي برات شکستـم             يخ زده بود شـاخه گُلم تو دستـــم

کجــا بـودي وقتــي غريبــي و درد            داشت مـن تنها رو ديوونه ميـــکـرد

  کجــا بودي وقتي کنـار عکســـات            شبا نشستم به هواي چشمـــات

کجا بــودي ببيني مــن ميســـوزم            عيــن چشــات سيـاهه رنـگ روزم

  ســـرزنشــــاي مردمـــو شنيـــدم            هــر چــي که باورت نميشه ديـدم

کنـــايه هــاشونــو به جون خريدم            نبــود ستــاره ام شبـا گريه چيـدم

  کجا بودي وقتي اشکــام ميريخت           خون جاي گريه از چشام ميـريخت

کجـــا بودي وقتـــي آبـــروم مـــرد           امــا به خـاطر چشات قسم خـورد

  کجـــا بودي وقتي که پرپر شـــدم           سوختم و از غمت خاکستر شدم

                           خنده واسه هميشه از لبـام رفت

                        رسيدن از مرمر رويــاهـــــام رفت 

Sat 15 Jan 2011 | 1:21 PM | marjan | |

        
         هيچ کس ويرانيم را حس نکرد...
                                           وسعت تنهائيم را حس نکرد...
         در ميان خنده هاي تلخ من.. 
                                           گريه پنهانيم را حس نکرد...
         در هجوم لحظه هاي بي کسي...
                                           درد بي کس ماندنم را حس نکرد...
         آن که با آغاز من مانوس بود...
                                           لحظه پايانيم را حس نکرد...
 

 
سكوتم را به باران هديه كردم
 تمام زندگي را گريه كردم
نبودي در فراق شانه‌هايت 
به هر خاكي رسيدم تكيه كردم
 
  
Sat 1 Jan 2011 | 6:26 PM | marjan | |

عشق زیباست اما غم دارد

عشق زیباست اما دل را می سوزاند

عشق زیباست اما نفسهای خسته ، دیگر تاب تحمل غمش را ندارد

عشق زیباست اما دیوانگی هم عالمی دارد

عشق تار و پود شكسته قلب را جلا می دهد

عشق قلب بیقراری را طوفانی می كند

عشق تنها امید قلب یك عاشق است

عشق مقامی بس عظیم و والا دارد

عشق معنای تمام زندگی یك عاشق است

عشق دل را بیقرار می كند و چشم را گریان

چشم هایی كه برای عشق ، اشك می ریزند ، بسیار مقدس هستند

عشق صدای تیك تاك قلب عاشق است

قلبی كه هر لحظه احساس می كند در حال خاموش شدن است

عشق صدای نبض زندگی است

زندگی و دار و ندار یك عاشق ، در عشقش خلاصه می شود

ای كاش معنای واقعی عشق را درك می كردیم

ای كاش هر لحظه ای با عشق نفس می كشیدیم

ای كاش فاصله ها را با رنگ زیبای عشق ، زیباتر می دیدیم

ای كاش عشقی وجود داشت كه هیچگاه از بین نمی رفت

ای كاش تمام عشقهایمان جاودان بود و زیبا

ای كاش زیبایی و پاكی عشق را درك می كردیم

عشق زیباست به زیبایی و پاكی یك نگاه ساده

عشق مقدس است به تقدس یك قلب عاشق و شیدا

عشق تكان دهنده است حتی اگر یك عشق خیالی باشد

حتی اگر سكوتی بس عظیم در آن نهفته باشد

عشق زیباست حتی اگر تنها یادگار از عشق ، حسرت جدایی باشد

عشق دوست داشتنی است حتی اگر زیر بار غم عشق ، شكسته شویم

عشق مقدس است حتی اگر رویایی بیش نباشد

ای كاش می شد حرف یك عاشق رااز نگاهش خواند

و صدای قلب بیقرارش را شنید

عشق را دوست دارم حتی اگر عاشق بودنم جرمی بیش نباشد

و عشق صدای فاصله هاست

 

مطلبی از دوست عزیزم کلک دلنویس ( آمیناجووون )

Tue 5 Oct 2010 | 9:11 AM | marjan | |

كاش يه روز با همديگه سوار قايق مي شديم
               دور از نگاه آدما هر دومون عاشق مي شديم


كاش آسمون با وسعتش تو دستامون جا مي گرفت 
                گلاي سرخ دلمون كاش بوي دريا مي گرفت


كاش تو هواي عاشقي ليلي و مجنون مي شديم 
               باد كه تو دريا مي وزيد ما هم پريشون مي شديم


كاش يه ماهي قشنگ برامون فال ميگرفت
               برامون از فرشته ها امانتي بال مي گرفت


با بال اون فرشته ها تو آسمون پر مي زديم 
               به شهر بي ستاره ها به آرومي سر مي زديم


شب كه مي شد امانت فرشته ها رو مي داديم
               چشمامونو مي بستيم و به ياد هم مي افتاديم


كاش تو درياي قشنگ خواب شقايق مي ديديم
               خواب دو تا مسافر و عشق و يه عاشق مي ديدیم


كاش مي شد نيمه شب با همديگه دعا كنيم
                            خداي آسمونا رو با يك زبون صدا كنيم


بگيم خداي مهربون ما رو از هم جدا نكن 
                       هرگز به عشق ديگري ما رو مبتلا نكن

كاش مي شد جدايي رو يه جايي پنهون بكنيم 
                      خاراي زرد غصه رو از ريشه ويرون بكنيم


كاش مقصد قايق ما يه جاي دور و ساده بود 
                             كاش هيچ كسي اونجا نبود... ..... .... 

 

Tue 21 Sep 2010 | 1:1 PM | marjan | |

 
عشق يعني درد يعني گم شدن پيدا شدن
ساكن غربت شدن صد عقده در دل وا شدن
عشق يعني جمع دل تقسيم خوبيها سپس
در آنطرفتر در دو راهييها ز هم منها شدن
عشق يعني رقص با آتش سرا پا سوختن
ساختن در هم شكستن پيش گل رسوا شدن
عشق يعني تا بينهايت سوختن لب دوختن
تا به خاكستر شدن ماندن سپس شيدا شدن
عشق يعني نزد خود باران شدن در يك سكوت
صبر كردن تا اقاقيها ي شب دانا شدن
عشق يعني اوج يك تيراژ غم تاليف دل
در نهايت قيمتي با يك تومن سودا شدن
عشق يعني وا شدن هم سايه با گلها شدن
يك سبد خورشيد چيدن عازم شبها شدن!!!
 
Sat 11 Sep 2010 | 4:54 PM | marjan | |

 

چي بگم باز بگم دوست دارم باز بگم ديوونتم ،عاشقتم

چي بگم ازعشق هميشه ماندگار بگم يا ازآرزوهاي محال

عشقي كه من به تو دارم هميشه موندگاره

اما رسيدن به تو آرزوي محاله

 تو بمون با دل خوشيهات من ميمونم با دلواپسيهام

 تو بمون با عشقه هميشه موندگار

 من ميمونم با آرزوهاي محال


دستهايم برايت شعر مينويسد اما تو هرگز نخواهي خواند

 آتش عشق در چشمانم غوطه مي زند ولي تو  نخواهي ديد

 تو هرگز مرا
نخواهي فهميد

و من با اين همه اندوه از كنارت خواهم گذشت

 و باز تو درك نخواهي كردMon 6 Sep 2010 | 12:52 PM | marjan | |

 

 

دفتر عشـــق كه بسته شـد
ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونيكه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوري تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
براي فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتي ميگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازي عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نميكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
دوسـت ندارم چشماي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تير خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقــــت بود
بشنواين التماسرو

 

Fri 3 Sep 2010 | 2:41 PM | marjan | |

 

 آرزو دارم شبي عاشق شوي .

                 آرزو دارم بفهمي درد را .

                        تلخي برخوردهاي سرد را .

                             مي رسد روزي كه بي من سر كني .

                                    مي رسد روزي كه مرگ عشق را باور كني ...

 

  

Mon 9 Aug 2010 | 10:28 AM | marjan | |

 

قسمم قلبم بود

                      وکیلم دلم بود

                                            و

                                        حضارجمعی از عاشقان ودلسوختگان.

 

 

قاضی نامم رابلند خواند

و

گناهم را دوست داشتن تواعلام کرد

 و

سپس محکوم شدم به تنهایی

و

مرگ کنارچوبه دار

ازمن خواستندتااخرین خواسته ام رابگویم

و

من گفتم به توبگویند دوستت دارم...

 

Sat 10 Jul 2010 | 12:38 PM | marjan | |

 

باز دو تا چشم منتظر خيره شدن به آسمون

 دنبال اون ستاره كه بدون نام ِ و نشون

 

پيش غم تنهاييام ستاره ها چقدر كم اند !

 از سر دلخوشي دارن به همه چشمك ميزنند

 

غافل از اينكه اين پايين قلبي اسير ماتمه  

حسرت و غصه هاي اون قدر تموم عالمه

 

شيشه صبر و حوصله اش شكسته با سنگ عذاب  

روزاي شاد و رنگيش هم يه سر شده تار و خراب

 

ديگه نمونده دلخوشي واسه دل اسير غم  

مهم اسير بودنشه فرق نداره زياد يا كم

 

فكر ميكني نبودنت كم درديه نه به خدا  

تحملش سخته واسم تحمل جداييها

 

نمي دونم كه آسمون ابريه يا دو چشم من  

 نميذارن ببينمت ستاره قشنگ من

 

حالام نه آرومه دلم نه خواب به چشمونم مياد  

 دلم داره داد ميزنه ميگه فقط تورو ميخواد

 

چي بهش بگم آروم بشه دست از سر من برداره  

 چي ميشه گفت به قلبي كه براي تو بي قراره؟؟

 

باز هم تا نزديك سحر ستاره ها رو ميشمرم 

تو آخرين ستاره اي كه دل به عشقش ميسپرم

 

ميخوام يه چيزي رو بگم دلم ميخواد خوب بدوني  

دنيام اگه تموم بشه بازم تو قلبم مي مونی

   

Fri 2 Jul 2010 | 4:34 PM | marjan | |

 

 

در غروب رفتن تو لحظه هايم را شکستم...

زير بارون جدايی با خيال تو نشستم...


بی تو تنها گريه کردم تو شبهای بی ستاره....

انتظارت رو کشيدم تا که برگردی دوباره...


پشت شيشه روز و شبها دل به بارون ميسپارم...

من برای گريه هايم چشمه ها رو کم ميارم...


انتظار با تو بودن منو از پا در مياره...

ترس از اين دارم که بی تو تا ابد چشمام بباره...

 

Sun 27 Jun 2010 | 11:58 PM | marjan | |

  

شبی از پشت یك تنهایی نمناك و بارانی، تو را با لهجه گلهای نیلوفر صدا كردم

تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا كردم

پس از یك جستجوی نقره ای دركوچه های آبی احساس

تورا از بین گل هایی كه در تنهایی ام رویید با حسرت جدا كردم

و تو در پاسخ آبی ترین موج تمنای دلم گفتی

دلم حیران و سرگردان چشمانی ست رویایی

و من تنها برای دیدن زیبایی آن چشم تو را در دشتی از تنهایی و حسرت رها كردم

همین بود آخرین حرفت و من بعد از عبور تلخ و غمگینت

حریم چشمهایم را به روی اشكی از جنس غروب ساكت و نارنجی خورشید واكردم

نمیدانم چرا رفتی نمیدانم شاید خطا كردم

و تو بی آنكه فكر غربت چشمان من باشی

نمی دانم كجا تا كی برای چه ولی رفتی

و بعد از رفتنت باران چه معصومانه می بارید

و بعد از رفتنت یك قلب دریایی ترك برداشت

و بعد از رفتنت رسم نوازش در غمی خاكستری گم شد

و گنجشكی كه هر روز از كنار پنجره با مهربانی دانه بر میداشت

تمام بالهایش غرق در اندوه غربت شد

و بعد از رفتنت دریاچه بغضی كرد

كسی فهمید تو نام مرا از یاد خواهی برد

وبعد از این همه طوفان و وهم و پرسش و تردید

كسی از پشت قاب پنجره آرام وزیبا گفت:

تو هم در پاسخ این رفتن بگو در راه انتخابم خطا كردم

و من در حالتی ما بین اشك و حسرت و تردید

و من در اوج پاییزی ترین حالت یك دل میان غصه ای از جنس بغض كوچك یك ابر

نمیدانم چرا شاید به رسم و عادت پروانگی مان باز برای شادی

 و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت

دعا كردم......

 

Tue 22 Jun 2010 | 11:45 AM | marjan | |

 

گفتی به احترام دل باران باش ،باران شدم و به روی گل باریدم.

گفتی ستاره شو ودلی روشن کن ،من هم بر گل ستاره ها تابیدم.

گفتی که برای باغ دل پیچک باش،بر یاسمن نگاه تو پیچیدم.

گفتی لحظه ای دریا شو،دریا شدم و تو را به ساحل دیدم.

گفتی بیا و لحظه ای مجنون باش ،مجنون شدم وزدوریت نالیدم .

گفتی که شکوفه کن به فصل پاییز گل دادم و به خزان روییدم.

گفتی بیا واز وفایت بگذر از لهجه بی وفایت رنجیدم.

گفتی بهانه ات برایم کافیست، معنای عشق را فهمیدم.

 

 

 

Sat 19 Jun 2010 | 1:18 PM | marjan | |

 

غم آمده... غم امده...

انگشت بر در میزند!

هرضربه ی انگشت او

برسینه خنجرمیزند...

ای دل بکش یاکشته شو

غم رادر اینجا ره مده!!!

گرغم در اینجا پا نهد

آتش به جان در میزند...!

از غم نیاموزی چرا

ای دلربا رسم وفا...

غم با همه بیگانگی...

هر شب به ما سر میزند...!!!

 

 

 

 

Thu 17 Jun 2010 | 11:28 AM | marjan | |

 

دنيا را بد ساختند
کسي را که دوست داري،
دوستت ندارد
کسي که تو را دوست دارد،
تو دوستش نداري
اما کسي که تو دوستش داري،
و او هم دوستت دارد؛
به رسم و آیين زندگاني به هم
نمي رسيد.
و اين رنج است؛
زندگي يعني اين ....

 

 

Sun 13 Jun 2010 | 11:14 AM | marjan | |

 


من نشاني از تو ندارم اما نشاني ام را براي تو مي نويسم:

 درعصرهاي انتظار،به حوالي بي کسي قدم بگذار! خيابان غربت را پيدا کن و وارد

 کوچه پس کوچه هاي تنهايي شو! کلبه ي غريبي ام را پيدا کن، کناربيدمجنون خزان

زده و کنارمرداب ارزوهاي رنگي ام! درکلبه را باز کن و به سراغ بغض خيس پنجره برو!

حرير غمش را کنار بزن! مرا مي يابي

 

 Fri 4 Jun 2010 | 2:39 PM | marjan | |

 

تورا با دیگری دیدم که گرم گفت وگو بودی

             با او اهسته می رفتی سر و پا محو او بودی

صدایت کردم وچو بیگانه به من نگاه کردی

            شکستی عهد دیرین را  تومن را گناه کار رها کردی

همین بود ان وفایی راکه می گفتی

                                       دوستت دارم.....................

 

Tue 1 Jun 2010 | 4:26 PM | marjan | |

 

 

   بچه که بودم تا ده می شمردم فکر می کردم اخر همه چیزدهه .   

           حالا نمی دونم اخر دوست داشتن چقدره................

                                       ولی

           می خوام بگم دوست دارم قد ده تای بچگی هام.            

 

 

 

ای شمع اهسته بسوز که شب دراز است

                                              ای اشک اهسته بریز که غم زیاداست

 

 

شب شکست,

          پیمان شکست,

                عهدی شکست,

                         قلبی شکست,

           از شکست هرشکستی بر دلم اهی نشست.

 

 

 

شاید ان روز که سهراب نوشت:

تا شقایق هست زندگی باید کرد,خبر از دل پردرد یاس نداشت؛

باید اینطور نوشت:

هرگلی هم باشد,چه شقایق چه گل پیچک ویاس تا

 نباشد*امید* زندگی دشوار است.

 

 

 

Tue 1 Jun 2010 | 3:58 PM | marjan | |

 

کاش می شد هیچ کس تنها نبود /

                      کاش می شد دیدنت رویا نبود

گفته بودی با تو می مانم ولی/

                     رفتی و گفتی که اینجا جا نبود

سالیان سال تنها مانده ام/

                      شاید این رفتن سزای من نبود

من دعا کردم برای بازگشت/

                      دست های تو ولی بالا نبود

باز هم گفتی که فردا می رسی/

                        کاش روز دیدنت فردا نبود

 

 

Mon 31 May 2010 | 10:51 AM | marjan | |

www . night Skin . ir